Spyldata

Oera Linda wurd op de folgjende datums spile:

27 juny  /  21:00
28 juny  /  21:00
29 juny  /  21:00
4 july  /  21:00
5 july  /  21:00
6 july  /  21:00

De foarstelling duorret 2 oere en 45 minuten. Mei in break ut 30 minuten. 

Oera Linda is it meast ambisjeuze Iepenloftspul dat oait organisearre waard yn Suwâld. It ferhaal is ek foar it earst oerset nei in teäterstik. Dêrmei hat Suwâld twa primeurs te pakken.

It ferhaal giet oer in iuwenâld manuskript wêryn stiet dat de hiele westerske beskaving yn Fryslân ûntstien is. In boek dat grutte gefolgen hie en noch hieltyd trochlibbet. Wa wiene de skriuwers fan it boek? Wie dit in grap mei in dramatyske ôfrin? Yn it Iepenloftspul komme de skriuwers fan it boek, de maagden en de frije Friezen gear. Dompelje dy ûnder yn it grutste mystearje fan ús Friezen: Oera Linda.

De spyldata fan de foarstelling binne 27, 28 en 29 juny en 4, 5 en 6 july. Kaarten binne online te keap foar € 19,50.