Iepenloftspul Suwâld - Pandarello 2023

Dames en heren, tige eare publyk! Wy kinne net wachtsje om jo wolkom te hjitten op ús rûne tribune. De kaartferkeap foar ús foarstelling is los! De tinte is lykwols ynstoarten, dus moatte wy it foarlopich noch efkes sûnder dwaan.... 

NL: Wij kunnen niet wachten om je te verwelkomen op onze ronde tribune. De tent is echter ingestort dus moeten we het voorlopig zonder doen. De kaartverkoop is los!


Overige informatie iepenlofspul 2023


  • Ringlieding oanwêzich foar minsken dy ' t net goed hearre kinne, melde jo by de yngong en dan wize wy jo de geskikte plakken oan op de tribune! 
  • Wannear in foarstelling om hokker reden dan ek net trochgean kin, wurd die foarstelling spile op ien fan de reservedatums. De foarstellings fine plak yn yn Suwâld, Wyns & Bakkefean. 
  • Iepenloftspul: Wy rekkenje op prachtich waar, dochs is it yn ferbân mei de wyn ferstannich dy waarm oan te klaaien. Paraplu's binne net tastien yn ferbân mei it sicht op de foarstelling.
  • De iepenloft foarstelling fynt plak op ûnferhurde terrein. Binne jo ynfalide of giet it rinnen muoisum, wolle jo dit oanjaan by kommaroptoaniel@gmail.com sadat wy jo assistearje kinne?
  • Jo kinne pinne by de hoareka op de lokaasje.


TERUGBLIK

Jongerentoneel speelt De Gelaarsde Poes

17 MAART 2023 Suwâld = Uitverkocht

Dorpshuis de Suderfinne, Kerkbuurt 2, Suwâld

18 MAART 2023 Leeuwarden (Laatste kaarten)

Theater de Bres, Schoolstraat 4, Leeuwarden

Met korting kaarten bestellen? Dat kan! Maak je kind, jezelf of een ander donateur voor €10 p/jaar p.p. De korting is verbonden aan degene die donateur is.


Iepenloftspul Suwâld - Pandarello 2023