Reserveer nu je kaarten voor het 

Jongerentoneel !

Het jongerentoneel gaat 'De vloer op!'. Op vrijdag 31 januari en zaterdag 01 februari presenteren de jongeren van Kom mar op! actuele situaties in korte scènes. Wil je deze voorstelling ook meemaken? 

Reserveer nu je kaarten via onderstaand formulier!

 Let op: vul svp de aantallen in

Op Hoop fan Segen

It wol en wee fan fiskerswiddo Kniertje en de oare froulju dy't harren neisten oan de see ferlearen lit nimmen kâld. Seker at Kniertje foar it gruwelijke dilemma komt te stean of't se har jongste soan Barend ek nei see stjoere sil. Harren gefjocht om te oerlibjen bukt ûnder it herteleaze belied fan reder Bos liedt ta ien konklúzje: de fisk wurd djoer betelle.


Op Hoop fan Segen is de opfolger fan it mei de Gouden Gurbe bekroande iepenloftspul 'Oera Linda'. De Frysktalige produksje wurd opfiert op in tapasselike lokaasje: ûnder dak yn in monumintale buorkerij oan it wetter. Dizze klassiker is it meast spile Nederlânske toanielstik op de wrâld en waard ferskate kearen ferfilme. It fiskersdrama fan Herman Heijermans hat noch neat oan sizzenskrêft ferlern en sil mei heechweardich spul en prachtige muzyk opnij minskjen glimkje litte en reitsje yn it hert.


Spyldata Op Hoop fan Segen

Op Hoop van Segen wurd útfiert op de folgjende datums :

Woansdei 20 maaie 2020: premiêre

Freed 22 maaie 2020: jûnsfoarstelling

Saterje 23 maaie 2020: jûnsfoarstelling

Freed 29 maaie 2020: jûnsfoarstelling

Saterje 30 maaie 2020: jûnsfoarstelling........