AANMELDEN OPEN DAG  JONGERENTONEEL


Tijdens onze open dag kun je komen proeven aan toneel. Een super leuke speelse kennismaking en heerlijk om het seizoen mee af te trappen. 


De lessen vinden plaats op maandagen tussen 16.00 en 18.30 uur. Na de open dag worden er 2 groepen gevormd. De groep die al ervaren is zal zich gaan voorbereiden op de voorstelling 'Lang en Gelukkig' en de groep van de jongste spelers zullen zich voornamelijk richten op spelplezier en een eindpresentatie geven.


Het heeft onze voorkeur de voorstellingen met aanwezigheid van publiek uit te voeren, mocht dit niet mogelijk blijken dan make we als alternatief een film om thuis te bekijken.
Iedereen is welkom! Neem al je vrienden en vriendinnen mee en meld je nu aan via onderstaand formulier!

Let op: er wordt veel plezier gemaakt!

Op Hoop fan Segen

It wol en wee fan fiskerswiddo Kniertje en de oare froulju dy't harren neisten oan de see ferlearen lit nimmen kâld. Seker at Kniertje foar it gruwelijke dilemma komt te stean of't se har jongste soan Barend ek nei see stjoere sil. Harren gefjocht om te oerlibjen bukt ûnder it herteleaze belied fan reder Bos liedt ta ien konklúzje: de fisk wurd djoer betelle.


Op Hoop fan Segen is de opfolger fan it mei de Gouden Gurbe bekroande iepenloftspul 'Oera Linda'. De Frysktalige produksje wurd opfiert op in tapasselike lokaasje: ûnder dak yn in monumintale buorkerij oan it wetter. Dizze klassiker is it meast spile Nederlânske toanielstik op de wrâld en waard ferskate kearen ferfilme. It fiskersdrama fan Herman Heijermans hat noch neat oan sizzenskrêft ferlern en sil mei heechweardich spul en prachtige muzyk opnij minskjen glimkje litte en reitsje yn it hert.

Oanfang 20.00 oere

Kosten :

Volwassene €16 - Kind tot 12 jaar €10

Donateurskaart €8,50 - Kind donateur €5