RESERVEREN

Jûnspraat 7 Maart - 20.00 oere

Oene Visser - Sieberen Bakker - Bettie Mulder Atje Tjalma - Jappie Spijkstra - Symen Algra
Piet Gosse Hoekstra & Pieter Antonides fertelle koarte ferhalen rûn smûke keukentafels troch it hiele doarp.


Volwassene €5 - Kind tot 12 jr €2,50

Donateurskaart €2,50 - Kinderen tot 12 jr donateur gratis

Let op: vul svp de aantallen in

Op Hoop fan Segen

It wol en wee fan fiskerswiddo Kniertje en de oare froulju dy't harren neisten oan de see ferlearen lit nimmen kâld. Seker at Kniertje foar it gruwelijke dilemma komt te stean of't se har jongste soan Barend ek nei see stjoere sil. Harren gefjocht om te oerlibjen bukt ûnder it herteleaze belied fan reder Bos liedt ta ien konklúzje: de fisk wurd djoer betelle.


Op Hoop fan Segen is de opfolger fan it mei de Gouden Gurbe bekroande iepenloftspul 'Oera Linda'. De Frysktalige produksje wurd opfiert op in tapasselike lokaasje: ûnder dak yn in monumintale buorkerij oan it wetter. Dizze klassiker is it meast spile Nederlânske toanielstik op de wrâld en waard ferskate kearen ferfilme. It fiskersdrama fan Herman Heijermans hat noch neat oan sizzenskrêft ferlern en sil mei heechweardich spul en prachtige muzyk opnij minskjen glimkje litte en reitsje yn it hert.


  • Woansdei 20 maaie 2020: premiêre
  • Freed 22 maaie 2020
  • Saterje 23 maaie 2020
  • Freed 29 maaie 2020
  • Saterje 30 maaie 2020

Oanfang 20.00 oere

Kosten :

Volwassene €16 - Kind tot 12 jaar €10

Donateurskaart €8,50 - Kind donateur €5