"Spetterjend spektakel oer Oera Linda-boek"

Leeuwarder Courant ★★★★


"It gehiel is in prachtich eagjend, spetterjend spektakel wurden mei in pear moaie lieten, mei dûns en in soad gekkichheid. Geandewei wint de foarstelling oan earnst."
"De sênes mei Haverschmidt en Ottema en dy mei Haverschmidt en syn alter ego Piet Paaltjens foarmje it dramatyske hichtepunt fan dit tige slagge earste iepenloftspul fan Suwâld."

Klik hier voor het hele artikel

"Suwâld set mei 'Oer Linda' de spilers op skerp"

Friesch Dagblad 


"De klaaing yn kombinaasje mei eachstrieljend kap- en grimewurk is perfekt.
In heechweardige foarstelling op in mooie lokaasje."

"Oera Linda fertsjinnet absolút alle jûnen folle tribunes en ien as twa ekstra foarstellingen"

De Moanne

(......) "Prachtige, humoristyske rollen binne der foar de trije manlju Henk van Elden, Dirk van Waeerden en Rienk Tholen) dy't, wylst se, in gleske port derby, de fyt betinke en Haverschmidt/Paaltjens it ferhaal skriuwt. Dan wer sjocht it publyk de ynhâld fan it boek, dan wer de trije grapmakkers, tagelyk sjogge de trije hoe't de ynhâld him foar har eagen op it poadium ûntwikkelet en ôfspilet. In fernimstige opset. (....) Ek it dekôr is fraai, benammen as it tsjuster wurdt. It liet, in solo fan in jonge frou - Marleen de Boer - mei sa'n suver lûd dat je der stil fan wurde en it troch alle spilers tagelyk brochte swingende 'Wa hat it skreaun' makket dat it publyk mei in goed sin nei hûs giet.

Klik hier voor het hele artikel Stem op ons voor de Gouden Gurbe!

De Leeuwarder Courant reikt ook dit jaar weer de Gouden Gurbes uit. Dit zijn de 'Oscars' van de Fryske Iepenloftspullen. Een onafhankelijke jury beoordeelt de voorstellingen, maar u als toeschouwer kunt de publieksprijs bepalen. Geef nu uw beoordeling!

klik hier! en maak kans op €50


Foto credits & copyrights:  Hetty van Mierlo 

Psssst....

Der wurd flústere dat yn Suwâld de wierheid ferburgen leit...

In iuwenâld manuskript fertelt oer in fjouwertûzen jier âlde Fryske beskaving. It Oera Linda-boek, skreaun yn runetekens, is ien fan de grutste riedsels fan de Fryske skiednis.

It opperwêzen Wralda makke neffens it boek trije oermemmen: Lyda, Finda en Frya.

Frya is de oermem fan it ryk Fryslân. Sy ferspriede de kultuer fan de frije Fries oer Europa. Neffens Australyske maagden, fanatike oanhingers fan it boek, soe it begjin fan de westerske beskaving begûn wêze yn Suwâld. Sy makken in fiere reis om te sykjen nei de wierheid.

De maagden, frije Friezen, de skriuwers fan it boek en Fryske striders komme gear yn dit spannende iepenloftspul. Wy sjogge hoe't it boek ûntstien is as geniale grap dy't dramatysk ôfrint. Wa hat it boek skreaun en wêrom? Wat hat de skriuwers dreaun, wat is harren ferhaal?

Lit dy meifiere nei it begjin fan de tiden, en lit dy ûnderdompelje yn ien fan de grutste riedsels oait: It Oera Linda-boek.

Wat is wier en wat is net wier?

Leit yn Suwâld it begjin fan de hiele beskaving sa at de Australyske maagden bewearje?

Geane wy de wierheid efterheljen?Bosma verreikerverhuur Suwâld, Hoekstra flowers, ITD Automatisering, Maatwurk, Pedicure Wilma Bouma, Rodenburg projectleiding, Ecuraat Grou, Hollema Bouw, B.V., Postma's oliehandel, Boekhandel Bergum, Tjalma auto's Burgum, Bosgra, Hurdegaryp, Onderhoudsbedrijf Braaksma, G.S. Van der Wal timmerwerken, Keuringservice Friesland, Belleron, Mustad Netherlands B.V., Datacenter Fryslân, Rekladruk, Viverè coaching, Koningsblaauw Houthandel B.V., Poiesz supermarkten, Drankenspeciaalzaak Jelle, Boersma Adema Stichting, Jansma Wonen Hurdegaryp


Winnaar!

STAF TOANIELPRIIS 

Wy binne tige grutsk op de winst fan de STAF toanielpriis 2018! Dit is in trijejierlikse priis foar selskippen dy't harren ûnderskiede troch in bysûnder plak yn de mienskip, dy't fernijende foarstellingen meitsje of harren op in oare wize ûnderskiede. Dizze priis is in prachtige wurdearring foar eltsenien dy't belutsen is by Kom mar op!