Stimming yndruk

Psssst....

Der wurd flústere dat yn Suwâld de wierheid ferburgen leit...

In iuwenâld manuskript fertelt oer in fjouwertûzen jier âlde Fryske beskaving. It Oera Linda-boek, skreaun yn runetekens, is ien fan de grutste riedsels fan de Fryske skiednis.

It opperwêzen Wralda makke neffens it boek trije oermemmen: Lyda, Finda en Frya.

Frya is de oermem fan it ryk Fryslân. Sy ferspriede de kultuer fan de frije Fries oer Europa. Neffens Australyske maagden, fanatike oanhingers fan it boek, soe it begjin fan de westerske beskaving begûn wêze yn Suwâld. Sy makken in fiere reis om te sykjen nei de wierheid.

De maagden, frije Friezen, de skriuwers fan it boek en Fryske striders komme gear yn dit spannende iepenloftspul. Wy sjogge hoe't it boek ûntstien is as geniale grap dy't dramatysk ôfrint. Wa hat it boek skreaun en wêrom? Wat hat de skriuwers dreaun, wat is harren ferhaal?

Lit dy meifiere nei it begjin fan de tiden, en lit dy ûnderdompelje yn ien fan de grutste riedsels oait: It Oera Linda-boek.

Wat is wier en wat is net wier?

Leit yn Suwâld it begjin fan de hiele beskaving sa at de Australyske maagden bewearje?

Geane wy de wierheid efterheljen?


Winnaar!

STAF TOANIELPRIIS 

Wy binne tige grutsk op de winst fan de STAF toanielpriis 2018! Dit is in trijejierlikse priis foar selskippen dy't harren ûnderskiede troch in bysûnder plak yn de mienskip, dy't fernijende foarstellingen meitsje of harren op in oare wize ûnderskiede. Dizze priis is in prachtige wurdearring foar eltsenien dy't belutsen is by Kom mar op!