Iepenloftspul Suwâld - Pandarello 2023

STURTKIKKERTSJES

in noflike jûn mei hylariske sketches

Kafee de Jister - Fan't simmer troffen in pear âld spiler fan Kom mar op! inoar en ûntstie it idee om wer in winterstik op de planken te setten. Yn de Suderfinne, mei spilers út ús eigen doarp. Nei de brân yn de Suderfinne moasten wy de plannen wat oanpasse. Mar ynmiddels wurd drok repeteare foar in gesellige jûn. In jûn mei sketches, ienakters en sels 'stand-up'.

Sturtkikkertsjes yn de Suderfinne, de Jister

19 april

20:00 oere

20 april

20:00 oere

21 april - matinee

16:00 oere

Folwoeksenen

€7,50

Stipers

€5

Bern

€3,50


Unyk reizgjend iepenloftspul fan Suwâld yn gearwurking mei Wyns & Bakkefean.
 In foarstelling oer it ferneamde, yn ferfal rekke sirkusselskip 'Pandarello'. 
 Ynklusyf gratis foarprogramma en 3 parades!

SUWÂLD

20, 22, 23 sept

Parkeren: Noorderend 18, Suwâld

PARADE  

di 19 Sept

Startlocatie Parade:
Bij jachthaven/ de kade in Suwâld

WYNS

28, 29, 30 sept 

Parkeren:
volg de instructies yn Wyns 

PARADE

di 26 Sept

Startlocatie Parade:
B&B Gast op Stal, Wyns

BAKKEFEAN

5, 6, 7 okt

Parkeren: Zwembad Dundelle, Bakkefean

PARADE 

di 3 okt

Startlocatie Parade:

Weverswal 33, BakkefeanRinglieding oanwêzich
foar minsken dy't
net goed hearre kinne
 


Skriuwer: Hans Brans

Rezjy: Grytha Visser

Dekor en Kostúms: Marysia Jaworski

Lûdsûntwerp: Omar Bakker


In reizgjende iepenloftfoarstelling, oer it  yn ferfal rekke sirkusselskip Pandarello. Wat in útdaging! Yn gearwurking mei entûsjastelingen út de trije doarpen liket it in wier spektakel te wurden.

"Wat in útdaging. Dit is, foar safier't wy witte, in primeur; in reizgjend iepenloftspul! Wy ferbine ús mei oare doarpen en sykje nei fernijing yn it Frysk toaniel. Pak dyn kâns, doch mei, en kom manmachtich nei de parade!"

Bestjoer fan Kom mar Op!

Op 20 septimber set it nije iepenloftspul fan Kom mar Op! útein yn it mearkeseftige Suwâld. Dêrnei reizget it  ôf nei it wondermooie Wyns. As lêste slacht it syn kampemint op yn it bûtengewoane Bakkefean. In parade fan wenweinen, ridende dekôrstikken en lokale talinten sil yn in optocht troch it doarp kuierje nei it terrein, wêr't it publyk genietsje kin fan in foarprogramma. Dizze bysûndere produksje fol ferfrjemding, ferwûndering en ferdjipping is geskikt foar alle leeftiden. 

Reizgjend iepenloftspul
ynklusyf parade

It ferhaal begjint mei in famke dat pakjes besoarget by in sirkusselskip, dêr 't de tinte koartlyn ynstoart is. De hope op sukses is sûnt dy tiid ferdwûn. Se moetet ferskate personaazjes, dy 't har helpe om de mysterieuze boadskip fan de pakjes te ûntsiferjen. In pakje foar Signor Pandarello is gjin gewoane foarstelling; it is in oade oan de magy fan de fergonklikens en de krêft fan hope. Reservearje jo kaarten en lit jo ynspirearje!

In unike, melangolyske en ûnderhâldende foarstelling dêr't jong en âld yn meispilet.

Kom mar op!" is oertsjûge dat In pakje foar Signor Pandarello it publyk ferwûnderje en fermeitsje sil. Men nûget elk fan herte út om dizze unike foarstelling mei parade te besjen. Kom mar op mei dy reservearringen! Stap yn de wrâld fan Sirkus Pandarello en lit jo betoverje troch it, ietwat krakkemikkiche, selskip. Reservearje jo kaarten en lit jo ynspirearje!
Marysia Jaworksi - dekor & kostuums
Marysia Jaworksi - dekor & kostuums
In part fan de spilers, bouploech en bestjoer by ien fan de sirkusweinen yn opbou.
In part fan de spilers, bouploech en bestjoer by ien fan de sirkusweinen yn opbou.
It sirkuslibben is in aventoer op himsels. Ûnderfyn de frustraasjes, ferfrjemding, passy en ferrassings fan Pandarello. Keapje hjoed noch jo kaarten!

PARADES


DE PARADES & IT FOARPROGRAMMA BINNE FOAR ELKENIEN FERGEES TAGONKLIK!


Yn elk doarp sil it selskip in optocht hâlde dêr't mei lokale entûsjastelingen en ferienings gearwurke wurdt. Der wurdt yn 3 doarpen efter de skermen hurd wurke om jo in stikje magy en ferwûndering te bringen, dus noch efkes geduld! Foar de aardichste blik efter de skermen klik hjir: Facebook & Instagram


Prizen

Foarprogramma (tagong fergees)

€21,50 (Folwoeksene) 

€10 (Bern oant 12 jier) 

Donateurskaart €16,50 incl. klownsnoas


Personages

 • Petra - postbesoarger (Marleen de Boer)
 • Tanya - âldste dochter fan Pjotr en Katinka (Emmely Evers)
 • Bianca Belladona - assistint yn het sirkus (Anneke van den Akker)
 • Otto Potje - klown (Peter de Jong)
 • Katinka Bellinka - trapezewurker (Mirjam Ros)
 • Pjotr Pendewski - trapezewurker (Marcin Rachula)
 • dhr. Blast - directeur pakjetsjinst P.B.D. (Sijtse Keekstra)
 • Koert Knijf - messesmiter (Henk van Elden
 • Marina Valentina - pensionearre dompteuse (Ineke Kalteren)
 • D. Danilov - koarddûnser (Ale Postmus)
 • Emiel Elfenbein - oppersprekstalmaster (Jelle Terwal)
 • Nikola - dochter fan Pjotr en Katinka (Mirja Hoogstra)


  Jongerein

De jongerein spilet de broers en susters fan Tanya, de bern fan Pjotr en Katinka.

(Famkes) Anka, Blanka, Dunja, Jana, Luka, Danka, Janka, Ratko

(Jonges) Marko (Levi Ros), Branko (Anouk Braaksma)


Social Media Tip: 


Gun je iepenloftspullen zoals wij een volle tribune? Vertel een ander dat je gaat, nodig ze uit of doe en duimpje omhoog onder onze posts.JONGEREIN 

KOM MAR OP!

spyljen yn teater De Bres

Regie: Grytha Visser

Durf jij je ware gezicht te laten zien? De Gelaarsde Poes gaat over het hebben van twee gezichten: wat je aan de wereld laat zien versus wie je daadwerkelijk bent. Daarin zijn we allemaal met dezelfde vragen bezig, dragen we haast allemaal dezelfde kleding en is iedereen vormloos totdat...? Totdat er iemand op staat en durft te laten zien aan de wereld wie hij echt is.


De voorstelling is voor alle leeftijden geschikt. Er spelen 20 jongeren maar ook 3 volwassen acteurs in mee; een primeur! Kom mar Op! zoekt hiermee naar verbinding & vernieuwing binnen het dorp en in het (friese) toneel. Onze jongeren spelen straks een actieve rol in het (reizende) iepenloftspul wat in September georganiseerd wordt. Op deze manier wordt de passie voor theater doorgegeven aan de volgende generatie en blijft Kom mar Op! innoveren.

HET VERHAAL VAN DE GELAARSDE

Als Jaap (Anouk Braaksma) alles kwijtraakt wat hij had, kan hij nog maar op één vriend vertrouwen: zijn gelaarsde Poes. (Martha Prins). Samen trekken ze door een vreemd land, op zoek naar eten en werk. Door de slimme streken van Poes weten de twee in no time het vertrouwen van de koning (Wilma Bouma) te winnen. Maar is alles wel zo mooi als het lijkt? Is de prinses (Siska Wouda) wel zo lief als ze er uit ziet? Kan een reus (Mirjam Ros) ook een muis zijn? En is James Blond (Silke Kirchner) wel zo'n stoere redder in nood?

De Gelaarsde Poes is oorspronkelijk een musicalvoorstelling van het Ro Theater uit 2015. Het is een bewerking van De gelaarsde kat, geschreven door Don Duyns. Er wordt voor het eerst gespeeld op twee verschillende locaties: niet alleen in Suwâld maar ook in Theater de Bres, te Leeuwarden; kom dat zien! Het is zeker de moeite waard!

Nieuwsgierig geworden? Leuk! Nodig gezellig iemand uit, regel je kaartjes via de site en support op deze manier onze toekomstige theatermakers. Kom gekleed in stijl van James Bond, feestelijk of casual, wees vooral lekker jezelf. Spandoeken, luid applaus, alles mag. Ga voor een kleine donatie op de (polaroid) foto en maak kans op een prijs tijdens onze loterij, de opbrengsten hiervan gaan naar het jongerentoneel. Na afloop bent u van harte welkom voor een gezellige borrel.

Deur open: 19.30 uur 
Aanvang voorstelling: 20.00 uur 
Kaarten €10 - kind tot 12 jaar €7,50

Donateur?  = €2,50 korting op uw kaart (alleen geldig voor degene die zelf donateur is)


Meer info over lestijden en groepen klik hier >


Het jongerentoneel bruist in Suwâld. Speelt uw zoon of dochter volgend jaar ook mee?

Wel eens gedacht dat het je leuk lijkt om iets met theater te doen? Zoek contact! We hebben je er graag bij. 


"Kom mar Op! is in toanielselskip dat ynspirearjend, ferbinend, fernijend teäter makket. In lyts selskip mei grutte ambysjes"

EVEN TERUGBLIKKEN


Lang & Gelukkig - Maart 2022


Op hoop fan segen - September 2021


Knierke Vermeer is een, 61 jarige, vissersweduwe die al een man en twee zoons heeft verloren aan de zee. Ze is bang voor de schande die over haar zal komen als bekend wordt dat haar jongste zoon Barend naar het schip de "Hoop fan Segen" gesleept moest worden. Dit gaat zelfs zo ver dat ze haar zoons niet meer durft uit te zwaaien.... Lees meer>


Anneke van den Akker (Kniertje)

Christiaan Hofstra (Geert)
Wytse Algra (Barend)
Petra vd Velde (Truus, Mathilde Bos)
Peter de Jong (Reder Bos) 
Mirja Hoogstra (Clementine Bos)
Reitse Geert (Mees & Veldwachter)
Henk van Elden (Daan, Boekhouder Kaps)
Tine Hiemstra (Saart)
Mirjam Ros (Jo)
Bodes Kroes (Cobus & Veldwachter)
Sytse Keekstra (Simen) 
Sylke de Jong (Marieke)


Regie: Grytha Visser

Sound Decor: Omar Bakker


WIJ DANKEN ONZE SPONSORS


Gemeente Tytsjerksteradiel - www.t-diel.nl

Provincie Fryslân - www.fryslan.nl

Rabobank - www.rabobank.nl

New Nexus - www.newnexus.nl

Kinderopvang Lytse Pykjes - www.delytsepykjes.nl

Focus Verzekeringen - Tel. 06-81907531

Pedicure Wilma Bouma - www.pedicurewilmabouma.nl

Bouwbedrijf Maatwurk - Tel. 06-23282344

Rodenburg Projectleiding - www.rodenburg-projectleiding.nl

Van der Meulen Suwâld - www.vandermeulensuwald.nl

Hollema Bouw bv - www.hollemabouw.nl

Postma's oliehandel - www.postmasoliehandel.nl

Boekhandel Burgum - www.boekhandelburgum.nl

Tjalma auto's - www.tjalma-autos.nl 

Drankenspeciaalzaak Jelle - www.drankenspeciaalzaakjelle.nl

Onderhoudsbedrijf Braaksma - www.onderhoudsbedrijf-braaksma.business.site

DDFr IT infra & security - www.ddfr.nl

Poiesz Supermarkten - www.poiesz-supermarkten.nl


GOUDEN GURBES

De Leeuwarder Courant reikt ieder jaar in oktober de felbegeerde Gouden Gurbes uit. Dit zijn de 'Oscars' van de Fryske Iepenloftspullen. Een onafhankelijke jury beoordeelt de voorstellingen. Maar ook uw mening telt, want de toeschouwers bepalen wie de publieksprijs ontvangt. Doe daarom mee en geef uw beoordeling! 

Scan de QR code &

stem op Suwâld !

- dit is een oude code, de stemronde is voorbij.NIEUWS

Kom mar op! winnaar van de Gouden Gurbe 2019 & de STAF Toanielpriis 2018


MEER KOM MAR OP! 

Foto's:  Hetty van Mierlo 

Video's : Mirjam Ros

WEES DE EERSTE OM HET NIEUWSTE TE LEZEN!


Iepenloftspul Suwâld - Pandarello 2023