KONTAKT EN EKSTRA YNFORMAASJE 

Lokaasje Oera Linda:
Noorderend 22, Sûwald

E-mail:
kommaroptoaniel@gmail.com YNFORMAASJE RESERVEARRING


Wannear in foarstelling om hokker reden dan ek net trochgean kin, wurd die foarstelling spile op ien fan de reservedatums. De foarstellings fine plak yn  yn Suwâld.
- In kaart jout rjocht op in frije sit op ús tribune mei stuollen.

- Wy rekkenje op prachtich waar, dochs is it yn ferbân mei de wyn ferstannich dy waarm oan te klaaien. Paraplu's binne net tastien yn ferbân mei it sicht op de foarstelling.

- De foarstelling fynt plak op ûnferhurde terrein. Binne jo ynfalide of giet it rinnen muoisum, wolle jo dit oanjaan by kommaroptoaniel@gmail.com sadat wy jo assistearje kinne?

​- De entree is iepene fan 20.00 oere ôf. De tribune is fan 20.30 oere ôf tagonklik.

​- Jo kinne pinne by de hoareka op de lokaasje.

Donateur wurde? Troch donateur te wurden stypje jo toanielselskip stifting 'Kom mar op!' en krije jo koarting op de tagong ta ús foarstelling. Folje it opjefteformulier yn op www.kommarop.frl.